Betingelser for brug af Myinnerme

Indledning

Vi, Myinnerme ApS, CVR-nr. 39438682,Jægersborg Alle 19, 2920 Charlottenlund, Denmark (herefter “Myinnerme”, “Os”, “Vi” eller tilsvarende) har udviklet funktionerne og softwaren tilgængelig på https://myinnerme.com/og i den tilknyttede app, Myinnerme (hjemmesiden og appen benævnes herefter samlet “Appen”).

Før du kan oprette en brugerkonto og påbegynde brug af Appen, er det en betingelse, at du accepterer disse vilkår.

Din accept af disse vilkår udgør en bindende aftale (“Aftalen”) mellem dig og Os.

Hvis du er under 18 år gammel, skal du have dine forældre eller værges tilladelse til at indgå Aftalen.

Hvis du har spørgsmål til Aftalen, kan du kontakte Os via hello@myinnerme.com.

Den nyeste version af Aftalen vil som udgangspunkt altid være tilgængelig på Myinnerme’s hjemmeside. Aftalen er som udgangspunkt alene tilgængelig på dansk. Vi anbefaler, at du selv gemmer Aftalen, da tidligere versioner ikke altid vil være tilgængelige.

Behandling af personoplysninger

Se venligst vores persondatapolitik, hvor Vi beskriver, hvordan Vi behandler personoplysninger om dig

Køb af abonnement og download af appen

Når du betaler for et abonnement, får du en licens til at benytte Appen, som du kan downloade via App Store eller Google Play. Bemærk at det kræver en internetforbindelse at downloade Appen, samt at det kan kræve en løbende internetforbindelse at tilgå visse funktioner i Appen.

Du kan vælge at betale for dit abonnement løbende per måned, eller forudbetale for et helt år ad gangen.

Hvis du betaler løbende per måned, trækker Vi én gang om måneden betaling via dit valgte betalingsmiddel.

Hvis du vælger at forudbetale for et år ad gangen, trækker Vi én gang om året betaling via dit valgte betalingsmiddel.

Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke opsiger Aftalen, kan Vi suspendere din adgang til Appen, indtil Vi har modtaget din betaling.

Licens

Når du har købt et abonnement til Appen, giver Vi dig en betalbar, begrænset licens til at bruge Appen til at oprette en brugerkonto til din private, ikke-kommercielle brug af Appen med de begrænsninger, der følger af Aftalen.

Når du har købt et abonnement til Appen, giver Vi dig ligeledes en betalbar, begrænset licens til at lade op til 5 af dine nærtstående familiemedlemmer oprette en brugerkonto til deres private, ikke-kommercielle brug af Appen med de begrænsninger, der følger af Aftalen.

De krav og pligter, Aftalen angiver for dig, gælder også for dine familiemedlemmer, der opretter en brugerkonto til Appen i henhold til dit abonnement, og som du dermed lader benytte Appen. Du og de familiemedlemmer, som du giver adgang, har ansvaret for, at dine familiemedlemmer, der opretter en brugerkonto i henhold til dit abonnement, overholder Aftalens krav og pligter.

Hvis du har fået adgang til at oprette en brugerkonto af et familiemedlem i overensstemmelse med punkt 4.2ovenfor, giver Vi dig en begrænset licens til at bruge Appen til at oprette en brugerkonto til din private, ikke-kommercielle brug af Appen med de begrænsninger, der følger af Aftalen, og under forudsætning af, at det familiemedlem, der har givet dig adgang til at oprette en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4.2ovenfor, fortsat har et gyldigt abonnement til Appen og overholder aftalen mellem vedkommende og Os.

Du giver Os en gratis, ubegrænset, overdragelig, licens til at benytte alle data og informationer, som du giver Os via Appen, til at opfylde Aftalen og lade dig benytte Appen.

Vi gør dig opmærksom på, at Appen er beskyttet af ophavsretten, og brug af Appen i strid med Aftalen udgør en krænkelse af vores og vores licensgiveres ophavsret. Det er derfor vigtigt, at du ikke benytter Appen, herunder indholdet i Appen, til andre formal end tilladt i Aftalen.

Brugerkonti

Alle brugerkonti er personlige og må ikke deles med andre.

Du skal holde din adgangskode til din brugerkonto hemmelig, og du må ikke dele din adgangskode med andre.

Hvis du finder ud af eller mistænker, at en anden person kender til din adgangskode, skal du straks skifte din adgangskode.

Fortrydelsesret

Da Appen udgør digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, og du udtrykkeligt samtykker og anerkender dette forud for dit køb af adgang til Appen, har du ikke fortrydelsesret for dit køb af abonnement til Appen.

Appens formål

Indholdet i Appen tilbydes udelukkende som almindelige, generelle oplysninger. Indholdet er ikke tiltænkt som udgørende sundhedsydelse(r) eller professionel sundhedsvejledning, og indholdet er ikke tiltænkt som værende beregnet til medicinsk eller anden behandling af enkeltindivider.

Særligt er Appen ikke beregnet til:

  • diagnosticering, forebyggelse, monitorering, forudsigelse, prognose, behandling eller lindring af sygdomme
  • diagnosticering, monitorering, behandling, afhjælpning af eller kompensation for skader eller handicap
  • afprøvning, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk eller patologisk proces eller tilstand
  • tilvejebringelse af oplysninger ved hjælp af in vitro-undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder organ-, blod- og vævsdonationer

Du bør altid kontakte din læge og/eller anden sundhedsperson, hvis du har spørgsmål til dit eller andres helbred.

Ændringer

Vi har ret til løbende at opdatere og ændre Appens funktionalitet, eksempelvis for at introducere nye funktioner, eller for at fjerne funktioner som ikke eller kun i ringe omfang benyttes. Ændringer, der samlet medfører en nettoforringelse af Appens funktionalitet skal varsel med minimum 3 måneders skriftligt varsel til den e-mailadresse, du senest har oplyst til Os.

Vi har ret til løbende at ændre vilkårene i Aftalen med 3 måneders skriftligt varsel til den e-mailadresse, du senest har oplyst til Os, herunder at ændre vores priser fremadrettet. Ændring af vilkår kan eksempelvis ske for at tage højde for ny funktionalitet. Særskilt ændring af priser kan eksempelvis ske i tilfælde af, at vores omkostninger til at levere Appen stiger. Prisstigninger, som ikke modsvarer vores egne øgede omkostninger, kan dog ikke overstige 10% per kalenderår uden dit samtykke.

Såfremt du ikke ønsker at acceptere ændringer foretaget af Os, kan du altid opsige Aftalen i overensstemmelse med ovenstående.

Fejl og ansvar

Hvis du er en forbruger, finder dansk rets almindelige regler om ansvar og erstatning anvendelse, herunder principperne i købelovens regler om mangler i forbrugerkøb.

Hvis du finder en fejl i Appen, beder Vi dig kontakte Os på hello@myinnerme.com med en beskrivelse af fejlen.

Hvis du ikke er en forbruger, gælder følgende:

Vi giver ingen garanti for, at Appen fungerer på bestemte måder eller kan opfylde de behov, som du måtte have.

Vi fraskriver Os alt ansvar, både direkte og indirekte, for. at Appen fungerer på en bestemt måde eller ikke fungerer. Vi har således intet ansvar for tab, som du lider som følge af, at Appen fungerer på en bestemt måde eller ikke fungerer.

Rimelig brug og deling af indhold

Du må alene bruge Appen på måder, der er lovlige og ikke krænker andre.

Du har ansvaret for, at du ikke krænker andres rettigheder, når du benytter Appen, eksempelvis når du deler oplysninger.

Du er selv ansvarlig for indholdet af oplysninger, som du deler via Appen, og Vi er ikke ansvarlige for indhold delt af andre brugere. Såfremt du oplever indhold, som du mener er krænkende og/eller ulovligt, kan du kontakte Os på hello@myinnerme.com, og Vi vil da vurdere, om indholdet skal fjernes.

Vi har ret til at lukke din profil og opsige Aftalen uden varsel, hvis Vi skønner, at du ikke benytter Appen på en fair og/eller lovlig måde. Ligeledes har Vi ret til at fjerne indhold, som du har gemt og/eller delt i Myinnerme, hvis Vi vurderer, at indholdet ikke overholder Aftalen.

Ikraftræden og ophør

Aftalen træder i kraft, når du accepterer den. Aftalen fortsætter, ind til du eller Vi opsiger den.

Du kan til enhver tid opsige Aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.Dit abonnement og din adgang til Appen vil da ophøre samtidigt med Aftalen. Eventuel forudbetalt abonnement for perioden efter ophøret af Aftalen kan du da få tilbagebetalt. Ønsker du tilbagebetaling af forudbetalt abonnement i forbindelse med opsigelse, bedes du sende en e-mail med dine kontooplysninger til hello@myinnerme.com. Du kan opsige Aftalen på AppStore eller Google Play Store.

Dit abonnement og din adgang til Appen vil da ophøre samtidigt med Aftalen. Eventuel forudbetalt abonnement for perioden efter ophøret af Aftalen kan du da få tilbagebetalt. Ønsker du tilbagebetaling af forudbetalt abonnement i forbindelse med opsigelse, bedes du sende en e-mail med dine kontooplysninger til hello@myinnerme.com.

Lovvalg og tvister

Aftalen er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Tvister i forbindelse med Aftalen, herunder tvister om Aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for de danske domstole.

Hvis du er en forbruger, og betingelserne for at klage er opfyldt, kan du også indgive en klage til Center for Klageløsning via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/. Center for Klageløsnings adresse er: Center for Klageløsning Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan også indgive en klage via EU Kommissionens portal for online tvistløsning, som du kan finde her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/